MAY READING PLAN

May 2        Romans 6:15-23

May 3        Ezekiel 36:25-30

May 4        Romans 7:1-13

May 5        Romans 7:14-25

May 6        Romans 8:1-17

May 7        John 20:19-23

May 8        Romans 8:18-30

May   9        Galatians 3:1-5

May 10        Galatians 3:6-17

May 11        2 Peter 1:2-4

May 12        Hosea 2:16-23

May 13        Luke 6:45-49

May 14        Genesis 17:1-8

May 15        Galatians 3:18-29

May 16        Galatians 4:1-7

May 17        Philippians 3:1-8a

May 18        Philippians 3:8b-14

May 19        I John 4:7-13

May 20        Matthew 5:43-48

May 21        Proverbs 17:13-17

May 22        Galatians 5:1-15

 

Week 1

Freedom For The Future

 

 

Week 2

Freedom & The Law

 

Week 3

The Nature of Christian Freedom

 

 

 

 

Week 4

The Spiritual Fruit of Freedom

May 23        Psalm 1

May 24        John 15:1-8

May 25        James 3:13-18

May 26        Isaiah 32:9-20

May 27        Matthew 7:15-20

May 28        Ezekiel 47:1-12

May 29        Galatians 5:16-26